Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

diselvio.eu


Definicje
1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej diselvio.eu, który określa
warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.emaj.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie
obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca to Agnieszka Kościelniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Di selvio Agnieszka Kościelniak, Jana Pawła II 69, 34-424 Bór , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 2220756652, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet
pod adresem URL www.diselvio.eu. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem
Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze
strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na
odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do
elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana
lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Di selvio Agnieszka
Kościelniak, ul. Jana Pawła II 69, Bór 34-424, tel. 698 494 984, e-mail: Diselvioprojekt@gmail.com

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres,
adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie
internetowej.
14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§1 Ogólne warunki umowne
1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Sklepu, w brzmieniu:
www.diselvio.eu/regulamin.
2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub
zapisanie na nośniku danych.
5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a
jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.


§2 Warunki korzystania i Rejestracja
1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.


2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.


3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego
utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.


4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza
rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.


5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól
formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.


6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z
Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient może
dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach
marketingowych przez Sprzedawcę.


8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści niniejszego
przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy
użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej
funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego. 

10. Di selvio nie zezwala na wykorzystywanie treści i zdjęć w celach promocyjnych lub marketingowych bez uzyskania wcześniejszej zgody. O zgodę na użycie jakichkolwiek materiałów należy skontaktować się mailowo na diselvioprojekt@gmail.com


§3 Świadczenie bezpłatnych Usług
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:

 • udostępnienie porównywarki Produktów,
 • udostępnienie formularza kontaktowego,
 • udostępnienie wyszukiwarki Produktów,
 • udostępnienie formularza zamówień,
 • wprowadzenie opinii o Produkcie,
 • udostępnienie „listy życzeń”,
 • prowadzenie Konta Klienta,
 • polecenie Produktu,
 • Newsletter.


2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia porównywarki Produktów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia
korzystania z porównywarki i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem
niniejszej Umowy jest udostępnienie funkcjonalności pozwalającej na wybranie co najmniej dwóch Produktów, których zdjęcie, cena,
opis i właściwości, zostaną wyświetlone w sąsiadujących kolumnach w obrębie porównywarki („Porównanie produktów”). Dodatkowo,
Klient może przesłać link prowadzący do podstrony Sklepu z wynikiem porównania do osób trzecich, za pośrednictwem serwisów
społecznościowych: Twitter (https://twitter.com), Facebook (https://facebook.com), Google+ (https://plus.google.com) lub Pinterest
(https://pinterest.com), pod warunkiem posiadania konta użytkownika w danym serwisie i zalogowania, korzystając z właściwej
funkcjonalności Sklepu.


3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia
korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu
wysłania wiadomości do Sprzedawcy.


4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Produktów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia
korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres
niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Sklepu, w celu wyszukania Produktów
przy wykorzystaniu słów kluczowych. Dodatkowo Klient ma możliwość przeprowadzenia wyszukiwania w obszarze wybranych
kategorii Produktów. Wyniki wyszukiwania Produktów mogą zostać dodatkowo posortowane przy użyciu właściwego pola („Sortuj
wg”).


5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania
z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem
niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania
zamówienia do Sprzedawcy.


6. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzania opinii o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z
formularza wprowadzania opinii o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez
Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej wprowadzenia.
Dodatkowo, Klient przyznaje opiniowanemu Produktowi od 1 do 5 „gwiazdek”, wyrażających jego stopień zadowolenia z Produktu.
Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy
Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku
gdy naruszają one postanowienia Regulaminu. Do skorzystania z Usługi wymagane jest posiadanie Konta Klienta i zalogowanie.


7. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia „listy życzeń” zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z
funkcjonalności udostępnionej przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Klientom Sklepu tworzenie listy Produktów, które chcieliby otrzymać w prezencie od osób trzecich. Zasady funkcjonowania „listy życzeń”:

 

 • Usługa pozwala na stworzenie i zarządzanie listą życzeń.
 • Klient może zaprosić gości do oglądania, dokonywania wyboru i zakupu Produktów znajdujących się na jego liście życzeń.
 • Klient może stworzyć książkę adresową z adresami e-mail osób trzecich, do których wysyłane są zaproszenia do listy życzeń.
 • Lista życzeń będzie udostępniana tylko zaproszonym przez właściciela gościom, którzy zaakceptowali zaproszenie.
 • Lista życzeń może obejmować tylko Produkty znajdujące się w ofercie handlowej Sklepu.
 • Do skorzystania z Usługi wymagane jest posiadanie Konta Klienta i zalogowanie.
 • Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta.
 • Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 • Umowa o świadczenie Usługi polecenia Produktu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza
 • polecenia Produktu i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej
 • Umowy obejmuje wyświetlenie formularza polecenia Produktu, w celu wysłania wiadomości o Produkcie do osoby trzeciej za
 • pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto, Klient może przesłać informacje o Produkcie za pośrednictwem serwisów
 • społecznościowych: Twitter (https://twitter.com), Facebook (https://facebook.com), Google+ (https://plus.google.com) lub Pinterest
 • (https://pinterest.com), pod warunkiem posiadania konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym i zalogowania, korzystając
 • z właściwej funkcjonalności Sklepu.

10. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty
 • elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie Usługi następuje
 • poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu
 • udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na
 • rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub
 • Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy
 • użyciu linka deaktywującego w obszarze wiadomości Newsletter.
11. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie,
 • przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych
 • Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.


§4 Zamówienia
1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji
zamówienia.
2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:

 1. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
 2. sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,
 3. adres Dostarczenia,
 4. dane do wystawienia faktury VAT, jeśli składa zamówienie jako przedsiębiorca.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 6. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez użycie przycisku:
 • „Stwórz konto” przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 • „Przejdź do realizacji zamówienia”, z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu
 • składania zamówienia,
 • „Zaloguj się”, przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 • Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 • Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 • Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 • Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.

Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
1. anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
2. dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której
Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
3. anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych
Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.


§5 Sprzedaż
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego
terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i terminie natychmiastowym.
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie / Wysyłka Produktów odbywa się:

 • w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta
 • czas realizacji 1 dzień roboczy,
 •  wysyłka towarów następuje za pośrednictwem przewoźnika DPD w czasie do 2 dni roboczych, klient nie ponosi kosztów wysyłki koszty transportu po stronie sprzedającego
 •  Czas dostawy towaru do klienta do 2 dni roboczych od przekazania towaru do przewoźnika DPD. 
 • w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu pod adresem: ul. Jana Pawła II 69, 34-424 Bór  w Dniach Roboczych w godz. 8:00-17:00 

9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie
składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§6 Postanowienia uzupełniające
1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących
Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep
świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
4. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.


§7 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci
przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe przetwarzane są w pełnej zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
1. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji
Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą.
2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich
przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie
„Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.
4. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta
informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
5. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod
rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
6. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a
także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
7. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o
tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni
przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową
o charakterze ciągłym.
8. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
9. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów
polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
10. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te
przepisy.
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
12. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.